دوشنبه 03 آبان 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

قانون مجازات اسلامی

  • كتاب اول‌: كليات‌
      باب‌ اول ـ مواد عمومی‌
        باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي‌
      فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي‌ (ماده 12 تا 21 )
      فصل دوم ـ تخفيف مجازات‌ ( ماده 22 تا 24 )
      فصل سوم ـ تعليق اجراي مجازات (‌ ماده 25 تا 37 )
      فصل چهارم ـ آزادي مشروط زندانيان‌ ( ماده 38 تا 40 )
        باب سوم ـ جرايم‌
      فصل اول ـ شروع به جرم‌ ( ماده 41 )
      فصل دوم ـ شركاء و معاونين جرم ( ماده 42 تا 45 )‌
      فصل سوم ـ تعدد جرم‌ ( ماده 46 و 47 )
      فصل چهارم ـ تكرار جرم‌( ماده 48 )
      باب چهارم ـ حدود مسؤوليت جزايي‌ ( 49 تا 62 )
  • كتاب دوم ـ حدود
        باب اول ـ حد زنا
      فصل اول ـ تعريف و موجبات حد زنا
      فصل دوم ـ راههاي ثبوت زنا در دادگاه‌
      فصل سوم ـ اقسام حد زنا
      فصل چهارم ـ كيفيت اجراي حد
        باب دوم ـ حد لواط‌
      فصل اول ـ تعريف و موجبات حد لواط‌
      فصل دوم ـ راههاي ثبوت لواط در دادگاه
      باب سوم ـ مساحقه‌
      باب چهارم ـ قوادي‌
      باب پنجم ـ قذف
        باب ششم ـ حد مسكر
      فصل اول ـ موجبات حد مسكر
      فصل دوم ـ شرايط حد مسكر
      فصل سوم ـ كيفيت اجراي حد
      فصل چهارم ـ شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
        باب هفتم ـ محاربه و افساد في‌الارض‌
      فصل اول ـ تعاريف‌
      فصل دوم ـ راههاي ثبوت محاربه و افساد في‌الارض‌
      فصل سوم ـ حد محاربه و افساد في‌الارض‌
        باب هشتم ـ حد سرقت‌
      فصل اول ـ تعريف و شرايط‌
      فصل دوم ـ راههاي ثبوت سرقت‌
      فصل سوم ـ شرايط اجراي حد
      فصل چهارم ـ حد سرقت‌
  • كتاب سوم ـ قصاص‌
        باب اول ـ قصاص نفس
      فصل اول ـ قتل عمد
      فصل دوم ـ اكراه در قتل‌
      فصل سوم ـ شركت در قتل
      فصل چهارم ـ شرايط قصاص‌
      فصل پنجم ـ شرايط دعوي قتل‌
      فصل ششم ـ راههاي ثبوت قتل‌
      مبحث اول ـ اقرار
      مبحث دوم ـ شهادت‌
      مبحث سوم ـ قسامه‌
      فصل هفتم ـ كيفيت استيفاي قصاص‌
        باب دوم ـ قصاص عضو
      فصل اول ـ تعاريف و موجبات قصاص عضو
      فصل دوم ـ شرايط و كيفيت قصاص عضو
  • كتاب چهارم ـ ديات‌
      باب اول ـ تعريف ديه و موارد آن‌
      باب دوم ـ مقدار دیه قتل نفس‌
      باب سوم ـ مهلت پرداخت ديه‌
      باب چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه‌
      باب پنجم ـ موجبات ضمان‌
      باب ششم ـ اشتراك در جنايت‌
      باب هفتم ـ تسبيب در جنايت‌
      باب هشتم ـ اجتماع‌ سبب ‌و مباشر يا اجتماع ‌چند سبب‌
      باب نهم ـ دیه اعضاء
      فصل اول ـ ديه مو
      فصل دوم ـ ديه چشم‌
      فصل سوم ـ ديه بيني‌
      فصل چهارم ـ ديه گوش‌
      فصل پنجم ـ ديه لب‌
      فصل ششم ـ ديه زبان‌
      فصل هفتم ـ ديه دندان‌
      فصل هشتم ـ ديه گردن‌
      فصل نهم ـ ديه فك‌
      فصل دهم ـ ديه دست و پا
      فصل يازدهم ـ ديه ناخن‌
      فصل دوازدهم ـ ديه ستون فقرات‌
      فصل سيزدهم ـ ديه نخاع‌
      فصل چهاردهم ـ ديه بيضه‌
      فصل پانزدهم ـ ديه دنده‌
      فصل شانزدهم ـ ديه استخوان زير گردن‌
      فصل هفدهم ـ ديه نشيمن‌گاه‌
      فصل هجدهم ـ ديه استخوانها
      فصل نوزدهم ـ ديه عقل‌
      فصل بيستم ـ ديه حس شنوايي‌
      فصل بيست و يكم ـ ديه بينايي‌
      فصل بيست و دوم ـ ديه حس بويايي‌
      فصل بيست و سوم ـ ديه چشايي‌
      فصل بيست و چهارم ـ ديه صوت و گويايي‌
      فصل بيست و پنجم ـ ديه زوال منافع‌
        باب دهم ـ ديه جراحات‌
      فصل اول ـ ديه جراحت سر و صورت‌
      فصل دوم ـ ديه جراحتي كه به درون بدن انسان وارد مي‌شود
      فصل سوم ـ ديه جراحتي كه در اعضاي انسان فرومي‌رود
      باب يازدهم ـ ديه جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست‌ يا تورم مي‌شود
      باب دوازدهم ـ ديه سقط جنين‌
      باب سيزدهم ـ ديه جنايتي كه بر مرده واقع مي‌شود
  • كتاب پنجم‌: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده‌
      فصل اول‌: جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
      فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي‌
      فصل سوم ـ سوء قصد به مقامات سياسي خارجي‌
      فصل چهارم ـ تهيه و ترويج سكه قلب‌
      فصل پنجم ـ جعل و تزوير
      فصل ششم ـ محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماكن دولتي‌
      فصل هفتم ـ فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين‌
      فصل هشتم ـ غصب عناوين و مشاغل‌
      فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي‌، فرهنگي‌
      فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي‌
      فصل يازدهم ـ ارتشاء و ربا و كلاهبرداري‌
      فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظايف قانوني‌
      فصل‌سيزدهم ـ تعديات مأمورين دولتي‌ نسبت به دولت‌
      فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورين دولت
      فصل پانزدهم ـ هتك حرمت اشخاص‌
      فصل شانزدهم ـ اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم‌
      فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال‌
      فصل هجدهم ـ جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي‌
      فصل نوزدهم‌: جرايم بر ضدحقوق و تكاليف خانوادگي‌
      فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاي سر
      فصل بيست و يكم ـ سرقت و ربودن مال غير
      فصل بيست و دوم ـ تهديد و اكراه‌
      فصل بيست و سوم ـ ورشكستگي‌
      فصل بيست و چهارم ـ خيانت در امانت‌
      فصل بيست و پنجم‌ - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
      فصل بيست و ششم ـ هتك حرمت منازل و املاك غير
      فصل بيست و هفتم ـ افترا و توهين و هتك حرمت‌
      فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال‌مشروبات‌الكلي و قماربازي و ولگردي‌
      فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشي از تخلفات رانندگي‌
 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما