فارسی
چهارشنبه 30 مهر 1393
SamaLaw

By A Web Design Company

"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

فصل پنجم‌: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( ماده 41 تا 94 )‌


فصل پنجم‌: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( ماده 41 تا 94 )‌   
فصل پنجم‌: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌

ماده 41 ـ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود وتحقق اهداف ( قانون‌ ) در سطح کشور سازمانی تحت عنوان ( سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ ) تشکیل می‌شود.

ارکان ( سازمان‌ ) متشکل است از ( نظام مهندسی استان‌ ) ، ( هیات عمومی‌ ) ، ( شورای مرکزی‌ ) ، ( رییس سازمان‌ ) و ( شورای انتظامی نظام مهندسی‌ )

ماده 42 ـ ( سازمان‌ ) و ( نظام مهندسی استان‌ ) ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی‌بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

ماده 43 ـ برای تشکیل ( نظام مهندسی استان‌ ) وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین‌مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) ( قانون‌ ) و تبصره‌های آن باشند ، ضروری است‌.

تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص‌حقیقی در ( رشته‌های مرتبط‌ ) در ( نظام مهندسی استان‌ ) بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط‌اشخاص حقیقی عضو ، حق رای دارند.

ماده 44 ـ عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است‌:

الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از ( رشته‌های اصلی‌ ) یا ( رشته‌های مرتبط‌ )

ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت‌ ، در حوزه‌استان مقیم باشد ، بطوریکه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن‌استان باشد.

پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت‌.

ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق ( نظام مهندسی استان‌ ) یا ( شورای مرکزی‌ ) تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود ، در چهارچوب اهداف ( قانون‌ ) و آیین ‌نامه اجرایی آن‌.

ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط‌.

ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت‌ ، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرارخواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45 ـ متقاضی عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) تقاضای خود را به دبیر خانه ( نظام‌مهندسی استان‌ ) تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای‌واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد ، نسبت به‌صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی‌تشخیص دهد نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46 ـ کسانی که به عضویت ( نظام مهندسی استان‌ ) پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویتانها قطع می‌شود و در هر زمان‌ ، عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به‌تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت‌:

الف ـ نقل مکان به استان دیگر.

ب ـ استعفا از عضویت ( نظام مهندسی استان‌ ) .

پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آیین ‌نامه ‌.

ت ـ اخراج از ( سازمان‌ ) به دلیل تکرار تخلف‌.

تبصره ـ قطع عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای‌وابسته به آن نیز خواهد بود ، ولی برقراری مجدد عضویت لزوما موجب برقراری مجدد عضویت درنهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدیدانتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

ماده 47 ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یک ( نظام مهندسیاستان‌ ) را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند ، کارت‌عضویت ( سازمان نظام مهندسی‌ ) جدید پس از موافقت ( نظام مهندسی استان‌ ) و تحقق شش ماه‌اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به ( نظام‌مهندسی استان‌ ) محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت ( نظام‌مهندسی استان‌ ) قبلی به اعتبار خود باقی است‌. همچنین ( نظام مهندسی استان‌ ) قبلی موظف است‌حسب درخواست ( نظام مهندسی استان‌ ) جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای‌ ( نظام مهندسی استان‌ ) جدید ارسال دارد.

ماده 48 ـ در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط‌ ، ( نظام مهندسیاستان‌ ) تشکیل نشده است‌ ، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت ( نظام مهندسی استان‌ ) مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود ، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد ، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط ( نظام مهندسی استان‌ ) مجاور که به شرح فوق تعیین شده‌انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام‌به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل ( نظام مهندسی استان خواهد کرد.

ماده 49 ـ به منظور تشکیل ( سازمان‌ ) در استان‌های وفق ( قانون‌ ) ، اولین دوره برگزاری انتخابات‌در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی‌ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل ( نظام مهندسی استان‌ ) طبق ( قانون‌ ) ، کلیه‌امکانات‌ ، اموال‌ ، دارایی و تعهدات سازمان موجود به ( نظام مهندسی استان‌ ) با نمایندگی هیات‌مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.

ماده 50 ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط‌.

ب ـ شرکت در انتخابات هیات مدیره‌ ، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن‌.

پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و ( شورای مرکزی‌ ) و سایر مجامع وکمیسیونها و هیات‌های وابسته به ( نظام مهندسی استان‌ ) .

ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود دراختیار اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شیون و حیثیت حرفه‌ای اعضا ( نظام مهندسیاستان‌ ) و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی‌ ، مالی‌ ، فنی و غیره‌.

ث ـ استفاده از پایگاههای علمی‌ ، فنی‌ ، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.

ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی‌ ، که برای دارندگان ( پروانه اشتغال‌ ) فراهم می‌شود.

چ ـ استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) ( قانون‌ ) .

ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی‌.

ماده 51 ـ ارکان ( نظام مهندسی استان‌ ) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ( مجمع عمومی‌ )

ب ـ ( هیات مدیره‌ )

ج ـ ( بازرسان‌ )

د ـ ( شورای انتظامی استان‌ )

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف‌شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه‌مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف ـ ( مجمع عمومی‌ )

ماده 52 ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو ( نظام‌مهندسی استان‌ ) دارای مدارک تحصیلی در ( رشته‌های اصلی‌ ) یا ( رشته‌های مرتبط‌ ) و کارت عضویت‌معتبر ، که اصالتا یا وکالتا حق رای دارند تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ اعضایی که حق رای خود را تفویض می‌کنند ، باید کارت عضویت خود را نیزضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رای‌گیری شرکت کنند.

تبصره 2 ـ در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی‌تشکیل نشده باشد ، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات‌ ، سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ ، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.

ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومی به دعوت هیات مدیره در موارد زیر تشکیل می‌شوند: الف ـجلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار

ب ـ جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده به تعداد دفعات و در زمان‌هایی که در جلسه‌عادی تعیین می‌شود و یا در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی و یا بازرس (بازرسان‌) و یا باتصویب شورای مرکزی و یا دو سوم اعضای هیات مدیره و یا حداقل بیست درصد اعضای نظام‌مهندسی استان تشکیل آن را از هیات مدیره خواستار می‌شوند. (اصلاحی 30/4/1381)

تبصره 1 ـ در مواردی که اشخاص و مراجع مذکور در بند (ب‌) درخواست تشکیل مجمع‌عمومی به طور فوق العاده را نمایند ، هیات مدیره مکلف است به فاصله حد اکثر 45 روز نسبت به‌تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نماید. در صورت استنکاف هیات مدیره از تشکیل جلسه مجمع‌عمومی در مدت مذکور بازرس (بازرسان‌) مکلفند با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی اقدام لازم به‌منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی به عمل آورند. (اصلاحی 30/4/1381)

تبصره 2 ـ هیات مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت درجلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط‌ ، مشروط به انجام دعوت‌مذکور رسمیت خواهد یافت‌.

تبصره 3 ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو ( نظام مهندسی استان‌ ) می‌توانند به عنوان ناظر درجلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 54 ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبل از تشکیل جلسه‌از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله‌رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های‌مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات آن با رای موافق نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد ، درصورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول‌ ، جلسه دوم به فاصله‌حداکثر 20 روز پس از آن مجددا تشکیل و با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با رای مثبت نصف به اضافه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومی که دستور کار جلسه‌ ، انتخاب اعضای هیات مدیره می‌باشد ، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه‌مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رای‌گیری با رای مخفی و رعایت مواد آتی انجام‌می‌شود ، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رای داشته و مجاز به دادن رای به نمایندگی غیرنمی‌باشد.

ماده 56 ـ مجمع عمومی توسط هیات رییسه موقت مرکب از مسن‌ترین عضو به عنوان رییس‌سنی و جوان‌ترین عضو به عنوان منشی و دو ناظر که با رای اعضای حاضر انتخاب می‌شوند ، تشکیل می‌گردد. هیات رییسه اصلی مجمع عمومی استان از بین اعضای داوطلب و با رای اعضای‌حاضر در مجمع عمومی‌ ، با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیات رییسه اصلی مجمع عمومی‌مرکب از رییس و یک منشی و دو ناظر خواهد بود.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای در سه نسخه توسط منشی تدوین و پس‌از امضای هیات رییسه مجمع عمومی‌ ، به رویت و امضای بازرس (بازرسان‌) سازمان استان می‌رسدو نسخ آن به ترتیب به دبیر خانه نظام مهندسی استان‌ ، سازمان مسکن و شهرسازی استان و دفترشورای مرکزی ارسال می‌شود.

ماده 57 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل‌شده باشد به شرح زیر است‌:

الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره‌.

ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علیالبدل‌.

پ ـ شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن‌.

ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه ( نظام مهندسی استان‌ ) و بودجه پیشنهادی هیات مدیره‌.

ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع در آمد برای ( نظام‌مهندسی استان‌ ) بر اساس پیشنهاد هیات مدیره‌.

ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات مدیره‌ ، بازرسان و اعضای شورایانتظامی استان‌.

چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های ( نظام مهندسی استان‌ ) .

ح ـ شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای‌ ، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن‌.

خ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا وموسسات و نظایر آن‌.

د ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی‌.

ذ ـ تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هرسال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی سالانه‌.

ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین ‌نامه ‌های مربوط به عهده‌ ( نظام مهندسی استان‌ ) و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ب‌: هیات مدیره

ماده 58 ـ هر یک از ( نظام مهندسی استان‌ ) ها دارای هیات مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای‌داوطلب در ( رشته‌های اصلی‌ ) برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای‌هیات مدیره بلامانع است‌.

ماده 59 ـ داوطلبان عضویت در هیات مدیره‌ ، ( نظام مهندسی استان‌ ) ها علاوه بر دارا بودن‌شرایط مندرج در ماده (11) ( قانون‌ ) باید دارای ( پروانه اشتغال‌ ) پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از(5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند.

ماده 60 ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) می‌باشد که به شرح زیر تعیین می‌شود:

از (50) تا (300) عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (5) تا(7) نفر

از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (9) نفر

از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (13) نفر

از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (17) نفر

از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (21) نفر

از (10001) و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیات مدیره (25) نفر

هیات مدیره در هر یک از رشته‌های اصلی یک عضو علیالبدل خواهد داشت‌.

ماده 61 ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره متناسب با تعداد اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) به‌تفکیک ( رشته‌های اصلی‌ ) به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

تبصره 1 ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه بایدحداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد ، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی درهیات مدیره داشته باشد.

تبصره 2 ـ در صورتی که در ستون اول از هر یک از ( رشته‌های اصلی‌ ) داوطلب واجدالشرایط‌وجود نداشته باشد ، حداقل اعضای هیات مدیره (5) عضو خواهد بود.

تبصره 3 ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته‌باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حایزین بالاترین آرا انتخاب خواهند شد و اگر درهیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد ، جهت‌تامین باقیمانده اعضای هیات مدیره از رشته‌ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب‌حایزین اکثریت آرا انتخاب خواهند شد.

 

جدول تعداد اعضای هیات مدیره در هر یک از ( رشته‌های اصلی‌ )

تعداداعضای‌     1        2        3        4        5        6

نظام‌مهندسیاستان‌      50تا

300نفر 301تا

1000 نفر        1001 تا

2500 نفر        2501 تا

5000 نفر        5001 تا

1000 نفر        1001

به بالا

تعداداعضای‌

هیات‌مدیره‌     

5تا7عضو        

9 عضو

13 عضو        

17 عضو        

21 عضو        

25 عضو

رشته‌ها          حداقل‌عضو      اعضای

گروه‌    حداقل‌

عضو  اعضای‌

گروه‌        حداقل‌

عضو    اعضای

گروه‌         حداقل

عضو اعضای

گروه‌   حداقل‌

عضو        اعضای‌

گروه‌    حداقل‌

عضو     اعضای‌

گروه‌1  گروه‌عمران‌111111

  عمران‌نقشه‌

برداری‌13141618110112                                                                                                                                   

ترافیک‌111111                                                                                                                            

2  گروه‌برق 111111                                                                                                                               

 تاسیسات‌مکانیک‌121213141516                                                                                                                                   

3  گروه‌

 معماری‌معماری‌111111                                                                                                                                     

 وشهر

 سازی‌شهرسازی‌121314151617                                                                                                                                   

ماده 62 ـ برای انجام انتخابات هیات مدیره‌ ، هیات اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا (7) عضو ( نظام مهندسی استان‌ ) ، با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیات اجراییانتخابات‌برای استانهایی که تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بیش ازآن (7) نفر خواهد بود. هیات مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ( دستگاه‌نظارت‌ ) وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت‌.

به منظور تعیین اعضای هیات اجرایی انتخابات‌ ، سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ ، به تعداد دوبرابر مورد نیاز از اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا رابا اکثریت آرا به عنوان هیات اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام‌می‌نمایند. هیات اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مدیره انتخاب وتشکیل شود.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات‌ ، هیات اجرایی انتخابات‌را راسا از بین اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) انتخاب نماید.

ماده 63 ـ اعضای هیات اجرایی انتخابات در اولین جلسه‌ ، از بین خود یک رییس‌ ، یک نایب‌رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته وتصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده ( دستگاه نظارت‌ ) نیز مجاز به شرکت‌در جلسات هیات اجرایی انتخابات است‌.

تبصره ـ اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیات مدیره باشند.

ماده 64 ـ هیات اجرایی انتخابات پس از تشکیل‌ ، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر راانجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره‌.

ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیات مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15)روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پ ـ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیات اجرایی انتخابات و همچنین نشانی‌محلهای ثبت نام داوطلبین‌.

ت ـ درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود ، پس از تایید ( دستگاه نظارت‌ ) .

ج ـ اعلام تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (61) این آیین ‌نامه ‌.

چ ـ اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت کنندگان در انتخابات ضروری بنظر می‌رسد.

ح ـ ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) در صورت لزوم‌.

ماده 65 ـ داوطلبان عضویت در هیات مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیات اجراییانتخابات تعیین شده است‌ ، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی ( پروانه اشتغال‌ ) و سایرمدارک لازم به هیات اجرایی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 66 ـ هیات اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام‌جهت احراز شرایط داوطلبان‌ ، از مراجع ذیربط استعلام و رو نوشت آن را برای ( دستگاه نظارت‌ ) ارسال و ظرف یکماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد بااکثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به به ( دستگاه نظارت‌ ) و متقاضیاعلام نماید.

افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف (3) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت‌خود را به طور کتبی به ( دستگاه نظارت‌ ) تسلیم و رسید دریافت دارند. ( دستگاه نظارت‌ ) موظف‌است ظرف یک هفته به شکایت واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان‌و سایر داوطلبان به هیات اجرایی انتخابات اعلام دارد.

پس از تایید فهرست نهایی نامزدها به وسیله ( دستگاه نظارت‌ ) ، هیات اجرایی انتخابات فهرست‌مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده‌ ، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رای آن را در روزنامه‌محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می‌رساند.

تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل‌ ، نام و نام خانوادگی‌ ، با ذکر رشته تحصیلی‌ ، نام‌دانشکده‌ ، سال دریافت مدرک‌ ، نوع مدرک‌ ، رشته تحصیلی به صورتالفبایی و به تفکیک رشته بایدتنظیم شود و در روز رای‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رای دهندگان قرار داده شود.

ماده 67 ـ در صورتیکه هیات اجرایی انتخابات با توجه به امکانات‌ ، وسعت استان‌ ، تعداد اعضا ، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل‌ ، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید ، باید برای هر یک از محل‌های مذکور هیات اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو ( نظام‌مهندسی استان‌ ) که واجد شرایط انتخاب شدن در هیات اجرایی انتخابات باشند تعیین کند ، ولی به‌هر حال مسوولیت حسن انجام انتخابات با هیات اجرایی انتخابات می‌باشد. ( دستگاه نظارت‌ ) نیزبرای هر محل یک ناظر خواهد داشت‌.

ماده 68 ـ هر یک از اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) می‌تواند با ارایه کارت عضویت همان استان‌به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از رشته‌های اصلی و حداکثر به تعداداعضای اصلی هیات مدیره ( نظام مهندسی استان‌ ) رای دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رای‌خود نوشته باشد ، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که رای دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن‌اسامی حذف می‌شود.

ماده 69 ـ پس از خاتمه رای‌گیری‌ ، هیات اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر ( دستگاه‌نظارت‌ ) اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یک از ( رشته‌های اصلی‌ ) از بین کسانی که دارای رای بیشترباشد به ترتیب اولویت‌ ، اعضای اصلی و علیالبدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رای‌گیری‌صورتجلسه شده و توسط اعضای هیات اجرایی انتخابات و نمایندگان ( دستگاه نظارت‌ ) امضا واعلام می‌شود.

ماده 70 ـ مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رای خواهد بود ومدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این‌شکایات‌ ، هیات اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده ( دستگاه نظارت‌ ) است‌.

به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام‌رسیدگی‌ ، در صورت تایید انتخابات‌ ، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه ( نظام مهندسی استان‌ ) تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات‌ ، هیات اجرایی انتخابات‌حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد ، اقدام خواهد نمود.

تایید یا ابطال انتخابات منحصرا از اختیارات ( دستگاه نظارت‌ ) است‌. پس از خاتمه انتخابات وتایید آن‌ ، اعتبارنامه‌های اعضای هیات مدیره‌ ، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضا و صادرمی‌شود.

ماده 71 ـ هیات مدیره‌ای که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود دراولین جلسه خود هیات‌رییسه‌ای مرکب از یک رییس و دو نایب رییس و یک دبیر با تعداد آرای نصف به علاوه یک نفراعضای اصلی هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب آنان در سالهای‌بعد بلامانع است‌. هیات رییسه از بین خود و یا از میان هیات مدیره یک نفر را با تایید هیات مدیره‌به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کند. رییس هیات مدیره ( رییس سازمان نظام مهندسی استان‌ ) می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر یک از اعضای هیات رییسه مساوی باشد و هیات‌مدیره نتواند حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به انتخاب عضوی که در مورد آن توافق حاصل‌نگردیده اقدام نمایندو نیز اگر هیات مدیره نتواند پس از انقضای مدت یکساله عضویت و یا درصورت فوت یا حجر یا تعلیق یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیات رییسه نسبت به انتخاب‌جایگزین‌ ، ظرف مدت مذکور اقدام کند هیات مدیره مکلف است موضوع را بلافاصله به شورای‌مرکزی منعکس نماید و شورای مزبور مکلف است عضو یا اعضای جایگزین را از بین اعضای هیات‌مدیره به طور موقت تا زمان حصول توافق برای انتخاب اعضای مزبور توسط هیات مدیره تعیین ومعرفی نماید.

ماده 72 ـ جلسات هیات مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی‌رسمیت می‌یابد. اعضای علیالبدل می‌توانند بدون داشتن حق رای در کلیه جلسات هیات مدیره‌شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک به‌نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای‌حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.

تبصره 1 ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه‌متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضوعلیالبدل به جای او در جلسات هیات مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب رانیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.

تبصره 2 ـ در صورت فوت‌ ، استعفا ، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیات‌مدیره‌ ، از عضو علیالبدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیات مدیره دعوت‌خواهد شد.

ماده 73 ـ اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

1 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی‌.

2 ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های ( مهندسی ساختمان‌ ) و مشاغل مرتبط با آن‌و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و مهندسی‌.

3 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ( مهندسی ساختمان‌ ) از طریق ایجادپایگاههای علمی‌ ، فنی‌ ، آموزشی و نظایر آن‌.

4 ـ همکاری با مراجع مسوول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات‌ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای ( نظام مهندسیاستان‌ ) حسب درخواست‌.

5 ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهاو فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح‌.

6 ـ مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی‌مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول ( قانون‌ ) .

7 ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش وبرگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8 ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های ( مهندسی ساختمان‌ ) و کارفرمایان و کمک به مراجع‌مسوول در بخش ( مهندسی ساختمان‌ ) در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت وجلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی‌.

9 ـ کمک به ترویج اصول صحیح ( مهندسی ساختمان‌ ) و همکاری با وزارت مسکن وشهرسازی در زمینه تدوین‌ ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10 ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمان‌ ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه‌گزارش بر حسب در خواست ، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحهاو همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای‌یاد شده با استفاده از خدمات اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) .

11 ـ ارایه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای‌ماهیت فنی است‌.

12 ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی‌.

13 ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه ( نظام مهندسی استان‌ ) و ارایه‌آن به مجمع عمومی جهت تصویب‌.

14 ـ معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلافات مالیاتی به‌منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضا ( نظام مهندسی استان‌ ) .

15 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت‌مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ‌.

16 ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آن‌ها از بین اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل‌.

17 ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به ( شورای مرکزی‌ ) جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده ( 17 ) ( قانون‌ ) و فراهم کردن‌موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان‌.

18 ـ تهیه و تصویب نظام نامه اداری‌ ، تشکیلاتی‌ ، مالی و داخلی ( نظام مهندسی استان‌ ) .

19 ـ تنظیم امور اداری و مالی ( نظام مهندسی استان‌ ) طبق مقررات و نظام نامه‌های مربوط‌.

20 ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارایه آن به مجمع عمومی جهت‌تصویب‌.

21 ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان‌.

22 ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان ( نظام مهندسی استان‌ ) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد وپاداش آنها.

23 ـ افتتاح حساب بانکی‌ ، بنام ( نظام مهندسی استان‌ ) نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهتانجام امور ( نظام مهندسی استان‌ ) و پرداخت هزینه‌ها.

24 ـ تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی‌ ، امضای قراردادها ، اسناد و اوراق تعهد آور ، اقامه دعوی و صلح و سازش‌.

25 ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک ( رشته‌های اصلی‌ ) از بین اعضای‌ ( نظام مهندسی استان‌ ) با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به‌مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی‌.

26 ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجدشرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده‌ ، موضوع ماده 17 ( قانون‌ ) .

27 ـ همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع ( قانون‌ ) و آیین ‌نامه اجرایی آن‌.

28 ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در ( نظام مهندسی استان‌ ) و تعیین وظایف و نحوه‌هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده (86) این آیین ‌نامه ‌.

29 ـ تشکیل هیات مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری‌.

30 ـ تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل‌ ، چگونگی‌فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

31 ـ تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل‌ ، شرح وظایف وحدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.

32 ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کار آموزی فارغ‌التحصیلان ( رشته‌های اصلی‌ ) و ( رشته‌های مرتبط‌ ) در ( مهندسی ساختمان‌ ) .

33 ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به‌منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی ( نظام‌مهندسی استان‌ ) و مراجع ذیربط در موارد نیاز نظر حل و فصل موضوعات‌ ، رفع اختلاف‌ ، خدمات‌مشاوره فنی و مهندسی‌.

34 ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای‌ ، نرم افزارهای غیره .

35 ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی‌ ، فنی‌ ، تولیدی‌ ، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضادر نمایشگاههای داخلی و خارجی‌.

36 ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس‌ماده (33) ( قانون‌ ) .

37 ـ مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط‌.

38 ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب ( قانون‌ ) و آیین ‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یاعرفا ضروری است وبه عهده هیات مدیره می‌باشد.

تبصره ـ در مواردی که مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان‌) عملکرد یاترازنامه سالیانه هیات مدیره را تایید و تصویب نکند ، موارد اشکال و ابهام را دقیقا مشخص و به‌انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیات مدیره اعاده می‌نماید. هیات مدیره مکلف‌است ظرف یکماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تایید بازرس یابازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید. چنانچه مجددا ترازنامه به‌تصویب مجمع عمومی نرسد هیات مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌نماید ، و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیات مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 74 ـ کلیه مکاتبات ( نظام مهندسی استان‌ ) با امضا رییس هیات مدیره و در غیاب او به‌ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می‌شود ، مگر آنکه در موارد معینی‌ ، هیات مدیره نحوه‌خاصی تعیین کرده باشد.

ماده 75 ـ نمایندگی ( نظام مهندسی استان‌ ) با هیات مدیره است‌ ، که به طور کلی یا موردی‌نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدوداختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.

ماده 76 ـ هیات مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی ازاختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای‌هیات مدیره تفویض نماید. همچنین هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به‌موجب نظام نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته درشهرستانهای تابعه استان واگذار کند. این نظام نامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورایانتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفادتوافق نامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای‌باشد.

ماده 77 ـ گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از ( رشته‌های اصلی‌ ) که تعدادآنها حداقل به (7) نفر بالغ شود ، تشکیل می‌شود. گروههای مذکور ، امور تخصصی مرتبط با رشته‌خود را در جلسات گروه‌ ، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات‌خود را برای ( نظام مهندسی استان‌ ) ارسال می‌دارند. هیات مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری‌که اختصاصا مرتبط با یکی از ( رشته‌های اصلی‌ ) است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده‌ ، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 78 ـ هیات مدیره ( نظام مهندسی استان‌ ) موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل ( نظام‌مهندسی استان‌ ) نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کنند.

ماده 79 ـ هر یک از گروههای تخصصی دارای یک هیات رییسه متشکل از 3 تا 7 عضو خواهدبود که از بین اعضای هیات مدیره ( نظام مهندسی استان‌ ) در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته‌در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شود و نمایندگی گروه‌تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت‌:

 

نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیات رییسه گروههای تخصصی‌

تعداد اعضای ( نظام مهندسی‌ساختمان‌: 50001 به بالا

تعداد اعضای منتخب از بین‌هیات مدیره ( نظام مهندسیاستان‌: 3 نفر

تعداد اعضای منتخب از بین‌اعضای همان رشته در ( نظام‌مهندسی استان‌: 4 نفر

تعداد اعضای هیات رییسه هرگروه تخصصی‌: 7 نفر

تبصره 1 ـ انتخاب سایر اعضای هیات مدیره ( نظام مهندسی استان‌ ) در رشته مربوط به وسیله‌اعضای همان رشته در ( نظام مهندسی استان‌ ) به عنوان عضو هیات رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع‌است‌.

تبصره 2 ـ اگر در بین اعضای هیات مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد ، به تعداد مورد نیاز ، از بین سایر اعضای همان رشته در ( نظام مهندسی استان ) انتخاب خواهند داشت‌.

تبصره 3 ـ در برگزاری انتخابات هیات رییسه گروههای تخصصی‌ ، نماینده سازمان مسکن وشهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد شد.

ماده 80 ـ به منظور دسترسی و مورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها ، روش‌های اسلامی و آداب‌سنتی‌ ، ملی و فرهنگی در طراحی‌ ، محاسبه‌ ، اجرا ، بهره‌برداری‌ ، نگهداری و سایر فعالیتهای‌مهندسی‌ ، کمیته‌ای تحت عنوان ( کمیته نظام پیشنهادات‌ ) در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین‌در هر یک از نهادهای ( قانون‌ ) ، نظیر ( شورای مرکزی نظام مهندسی استان‌ ) و گروههای تخصصی‌موضوع ماده (16) ( قانون‌ ) تشکیل می‌گردد. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به‌ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی‌به پیشنهاد دهندگان دسته بندی نموده در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هر گونه‌پیشنهادی به ( نظام مهندسی استان‌ ) ارسال می‌دارند.

ب ـ ( نظام مهندسی استان‌ ) گزارش‌های واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات وپیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضا وهمچنین درج در خبرنامه ( نظام مهندسی استان ) دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده ومواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت ( نظام مهندسی استان‌ ) است رأسا اقدام می‌نماید و درپایان هر فصل گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هرگونه پیشنهادی به ( شورای مرکزی‌ ) ارسال خواهدداشت‌.

پ ـ ( شورای مرکزی‌ ) گزارشهای واصل شده ( نظام مهندسی استان‌ ) ها را ضمن اعلام وصول وهمچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل‌:

ـ اظهار نظر و پیشنهادات ( شورای مرکزی‌ ) ،

ـ دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب‌ ،

ـ تعیین‌الویت‌های پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد ،

ـ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز ،

هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت‌.

ت ـ کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات ( شورای مرکزی‌ ) از محل بودجه موضوع ماده (39) ( قانون‌ ) که به این منظور تخصیص یافته‌ ، به پیشنهاداتی که موردعمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جایزه‌ای تحت‌عنوان ( جایزه پیشنهاد ) به پیشنهاد دهندگان اعطا می‌نماید.

ج ـ بازرس و بازرسان‌

ماده 81 ـ هر ( نظام مهندسی استان‌ ) که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک‌بازرس علیالبدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو دو بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل و از(5001) عضو و بیشتر سه بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل خواهد داشت‌. بازرسان نباید عضوهیات مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید ده سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام‌باشند. به منظور انتخاب بازرسان‌ ، هیات مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علیالبدل‌واجد شرایط را از بین اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعداز انتخاب هیات مدیره تشکیل می‌شود پیشنهاد می‌نماید. حایزین اکثریت آرا به ترتیب نفرات اول‌به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت دو سال انتخاب‌می‌شوند.

ماده 82 ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان‌) به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملکرد وترازنامه‌ای که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به‌هیات مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی‌.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیات مدیره برای ارایه به مجمع‌عمومی تنظیم نموده است‌.

پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیات مدیره در حدود ( قانون‌ ) وآیین ‌نامه ‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که ( قانون‌ ) وآیین ‌نامه ‌های آن تعیین کرده به‌طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیات مدیره تخلف یا تخطی از ( قانون‌ ) و آیین ‌نامه ‌داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.

ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق دارند ، در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی‌لازم را انجام داده و اسناد و مدارک اطلاعات مربوط به ( نظام مهندسی استان‌ ) را از هیات مدیره‌مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه درعملیات جاری شود.

ث ـ بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظرکارشناسان استفاده کنند ، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به ( نظام مهندسیاستان‌ ) معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تهیه می‌کنندمانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت‌.

د ـ شورای انتظامی استان‌

ماده 83 ـ هر یک از ( نظام مهندسی استان‌ ) ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود.تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) تا(1000) نفر باشد سه عضو و بیش از (1000) نفر از پنج عضو تشکیل می‌شود.

یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام‌ ( نظام مهندسی استان‌ ) توسط هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به ( شورای مرکزی‌ ) جهت‌صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.

ماده 84 ـ شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای‌مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع‌خواهد بود.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن بااکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است‌.

ماده 85 ـ شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو ( نظام‌مهندسی استان‌ ) و یا دارندگان ( پروانه اشتغال ( می‌باشد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحب کار ، زیان دیده از تخلف‌ ، دستگاهها و سازمانهای‌دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداریها و موسسات عمومی وبه طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای ( نظام مهندسی استان‌ ) یا دارنده ( پروانه‌اشتغال‌ ) شکایتی در مورد تخلفات انضباطی‌ ، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواندشکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک‌مربوط به دبیر خانه ( نظام مهندسی استان‌ ) ارسال یا تحویل نماید.

تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی دارای ( پروانه اشتغال‌ ) هستند ولی هنوز عضویت ( نظام مهندسی استان‌ ) را دارا نمی‌باشند ، در صلاحیت شورای انتظامیاستان است‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که مشتکی عنه عضو ( نظام مهندسی استان‌ ) دیگری غیر از ( نظام‌مهندسی استان‌ ) واصل کننده شکایت باشد ، ( نظام مهندسی استان‌ ) محل وقوع تخلف صالح برای‌رسیدگی به شکایت است‌.

تبصره 3 ـ به شکایات واصل شده که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تبصره 4 ـ هیات مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف‌ ، بدون دریافت شکایت‌ ، رأسا نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

ماده 86 ـ دبیرخانه ( نظام مهندسی استان‌ ) که دبیر خانه شورای انتظامی نیز محسوب می‌شود ، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن‌سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت‌ ، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم‌می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرا شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب‌رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87 ـ شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتیکه‌شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت‌یا عدم صلاحیت داده و در غیر اینصورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه ویا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتا پس ازشنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین‌جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذتصمیم نخواهد بود.

تبصره 1 ـ مشتکی عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور ، لایحه دفاعیه خود را قبل ازجلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی‌نماید.

تبصره 2 ـ شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات‌مشورتی کارشناسان خبره ( نظام مهندسی استان‌ ) موضوع بند (25) ماده (73) این آیین ‌نامه و یامتخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در ( نظام مهندسی استان‌ ) نیزاستفاده کند و می‌تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل‌ ، کسب‌نظر کارشناسی‌ ، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادر شده را به‌دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده 88 ـ طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامیاستان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین ‌نامه نخواهد بود.

ماده 89 ـ شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن وشهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و (35) و سایر مواد ( قانون‌ ) و آیین ‌نامه اجراییان روی داده‌ ، خارج از نوبت و حد اکثر ظرف مدت یکماه رسیدگی و اعلام رای نماید.

ماده 90 ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است‌:

درجه 1 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) .

درجه 2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) .

درجه 3 ـ محرومیت موقت از استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط‌ ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت محرومیت‌.

درجه 4 ـ محرومیت موقت از استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت یک سال تا سه سال و ضبط‌ ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت محرومیت‌.

درجه 5 ـ محرومیت موقت از استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط‌ ( پروانه اشتغال‌ ) به مدت محرومیت‌.

درجه 6 ـ محرومیت دایم از عضویت ( نظام مهندسی استان‌ ) ها و ابطال ( پروانه اشتغال‌ ) .

تبصره ـ در صورت تکرار تخلف‌ ، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (4) یا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه‌یک برابر مجموعه مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) و ضبط آن و یا مجازاتاز نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.

ماده 91 ـ تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از ( پروانه اشتغال‌ ) موضوع ( قانون‌ ) یا عضویت در ( نظام مهندسی استان‌ ) باشد.

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است‌:

الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای‌فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات‌مربوط جاری کشور باشد ، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج‌.

ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای بنحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود ، از درجه یک تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع‌حقوق یا اموال عمومی شود ، از درجه یک تا درجه پنج‌.

ت ـ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی‌کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط‌و مقررات ساختمانی‌ ، از درجه یک تا درجه سه‌.

ث ـ صدور گواهی‌های خلاف واقع‌ ، از درجه یک تا درجه پنج‌.

ج ـ تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه‌دیگر ، از درجه سه تا درجه پنج‌.

چ ـ امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح‌قانونی نظر خواهی شده است‌ ، از درجه یک تا درجه سه‌.

ح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع‌ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است‌ ، از درجه یک تا درجه سه‌.

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط‌ ، ازدرجه یک تا درجه پنج‌.

د ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی‌ ، ازدرجه سه تا درجه پنج‌.

ذ ـ اشتغال در حرف مهندسی موضوع ( قانون‌ ) خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در ( پروانه اشتغال‌ ) ، از درجه یک تا درجه پنج‌.

ر ـ دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط‌ ، از درجه دو تا درجه پنج‌.

ز ـ سو استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری ( نظام مهندسی استان‌ ) به نفع خودیا غیره‌ ، از درجه دو تا درجه پنج‌.

ژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب ( نظام مهندسی استان‌ ) ، از درجه یک تا درجه سه‌.

س ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رای به وسیله ( نظام‌مهندسی استان‌ ) بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه‌ ، به تشخیص ( شورای مرکزی‌ ) در مورداعضای شورای انتظامی استان یا اعضای ( هیات مدیره نظام مهندسی استان‌ ) از درجه دو تا درجه‌پنج‌.

ش ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی‌ ، محاسبه‌ ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌که مسوولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمانهای‌دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج‌.

ص ـ تاسیس هر گونه موسسه‌ ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن‌مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج‌.

ض ـ استفاده از ( پروانه اشتغال‌ ) در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج‌.

ع ـ انجام هر عملی که به موجب آیین ‌نامه ‌های داخلی ( نظام مهندسی استان‌ ) مربوط مخالف‌شیون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت ( نظام مهندسی استان‌ ) شود ، از درجه یک تادرجه چهار.

ماده 92 ـ تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده‌(90) این آیین ‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب‌مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هرتخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود ، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد وچنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به‌تعدد تخلفات تعیین می‌شود.

تبصره 2 ـ در صورت تکرار تخلف‌ ، مجازات مناسب با رعایت تبصره ماده (90) این آیین ‌نامه ‌تعیین می‌شود.

ماده 93 ـ آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رای‌ ، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشدظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است‌.

ماده 94 ـ مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها ، ( شورای انتظامی‌نظام مهندسی‌ ) است‌.

تبصره ـ آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی ( نظام مهندسی‌ساختمان‌ ) مصوب 1371 صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی‌که قبلا ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدید نظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رای‌قطعی‌ ، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است‌ ، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه ، قابل‌تجدید نظر خواهی در ( شورای انتظامی نظام مهندسی‌ ) است‌.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما

آمار بازدیدکنندگان

3202امروزmod_datis_counter
3319دیروزmod_datis_counter
16188این هفتهmod_datis_counter
101952این ماهmod_datis_counter
1759694کل بازدیدهاmod_datis_counter