جمعه 09 آبان 1399
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

بخش اول ـ ترفیعات و ارزشیابی‌( ماده 71 تا 95 )

بخش اول ـ ترفیعات و ارزشیابی‌( ماده 71 تا 95 )   
فصل چهارم ـ ترفیعات‌ ، ارزشیابی و انتصابات

بخش اول ـ ترفیعات و ارزشیابی‌:

ماده 71 ـ ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون‌.

تبصره ـ ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و ازطریق ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

ماده 72 ـ عناوین و ترتیب درجات کارکنان انتظامی به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ سرباز

2 ـ سرباز دوم

3 ـ سرباز یکم

4 ـ سرجوخه

5 ـ گروهبان سوم

6 ـ گروهبان دوم

7 ـ گروهبان یکم

8 ـ استوار دوم

9 ـ استوار یکم

10 ـ ستوان سوم

11 ـ ستوان دوم

12 ـ ستوان یکم

13 ـ سروان

14 ـ سرگرد

15 ـ سرهنگ دوم

16 ـ سرهنگ

17 ـ سرتیپ دوم

18 ـ سرتیپ

19 ـ سرلشگر

20 ـ سپهبد

21 ـ ارتشبد

تبصره 1 ـ درجات مندرج در این ماده مجموعا به پنج گروه تقسیم می‌گردند:

الف ـ ردیفهای 1 تا 4 گروه سربازی

ب ـ ردیفهای 5 تا 9 گروه درجه‌داری

ج ـ ردیفهای 10 تا 13 گروه افسری جز

د ـ ردیفهای 14 تا 16 گروه افسری ارشد

هـ ـ ردیفهای 17 و بالاتر گروه امرا

تبصره 2 ـ بعد از عناوین درجات پاسداران کمیته سابق انقلاب اسلامی که براساس دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی (مصوب فرماندهی کل قوا) و نیز پاسدارانی که براساس دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی سپاه تطبیق شده‌اند و به تجویز ماده (23) این قانون به نیروی انتظامی منتقل گردیده و یا می‌گردند کلمه (پاسدار) اضافه می‌شود.

ماده 73 ـ حداقل مدت توقف کارکنان پایور و پیمانی در هر یک از درجات و رتبه‌های موضوع این قانون چهار سال می‌باشد.

ماده 74 ـ دانش آموختگان آموزشگاههای علمی ـ تخصصی موضوع این قانون که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه مهارتی شده‌اند به درجه گروهبان یکمی و در نهایت به درجه سروانی نائل خواهند شد. درصورتی که کارکنان انتظامی مشمول این ماده در طول خدمت از ارشدیت یا درجه تشویقی برخوردار شوند ، به همان میزان و حداکثر به درجه سرگردی ارتقا می‌یابند.

تبصره 1 ـ کارکنان انتظامی که قبل از این قانون با مدرک پائین‌تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیده‌اند درصورتی که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نائل می‌گردند.

تبصره 2 ـ آن دسته از کارکنانی که با مدرک پایان دوره راهنمایی استخدام می‌شوند و موفق به طی دوره علمی نمی‌گردند به درجه گروهبان دومی و در نهایت به درجه ستوان‌یکمی نائل خواهند شد.

ماده 75 ـ دانش آموختگان دوره کاردانی دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی به درجه ستوان سومی و در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید.

تبصره ـ در موارد استثنایی به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا ، درجه سرتیپ دومی پس از طی حداقل مدت توقف در درجه سرهنگی به صورت درجه تشویقی به آنان اعطا می‌گردد.

ماده 76 ـ دانش آموختگان دوره کارشناسی دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی به درجه ستوان دومی نائل می‌گردند.

تبصره ـ نیل به درجه سرتیپی و بالاتر منوط به طی دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی یا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی خواهد بود.

ماده 77 ـ چنانچه در اساسنامه‌ها (موضوع ماده «60» این قانون‌) طول هر یک از دوره‌های آموزشی بدو خدمت براساس نیاز نیروی انتظامی بیش از حداقل زمان مقرر در این قانون تعیین شود ، کارکنان تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان مقرر ، استحقاق نیل به درجه مربوط و برخورداری از حقوق و دیگر امتیازات درجه را خواهند داشت‌ ، لیکن نصب درجه‌ ، موکول به اتمام دوره آموزشی خواهد بود.

ماده 78 ـ وضعیت ترفیعات کارکنان انتظامی دانش آموخته مدارس و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهها پس از استخدام و طی دوره آموزش انتظامی‌ ، حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد (75) و (76) این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ دارندگان مدارک بالاتر از کارشناسی و معادل آن در ازا هر سال تحصیل بالاتر از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه بالاتر برخوردار می‌گردند.

تبصره 2 ـ سالهای قابل احتساب موضوع تبصره فوق برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم‌ ، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می‌باشد.

ماده 79 ـ با کارکنان انتظامی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند به ترتیب زیر رفتار می‌شود:

الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید درجه آنان پائین‌تر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد ، به درجات ورودی مدرک جدید نائل و به ازا هر سال سابقه خدمت در درجات قبلی از چهار ماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید و با رعایت مقررات ماده (78) این قانون خواهد بود.

ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید درجه آنان برابر یا بالاتر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد ، به ازا هر مقطع تحصیلی از یک سال و نیم ارشدیت برخوردار می‌گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات مواد (75) و (76) این قانون خواهد بود.

ماده 80 ـ کارکنان پیمانی پس از طی دوره آموزش لازم به درجات یا رتبه‌های زیر نایل می‌شوند:

الف ـ دارندگان مدرک نهضت سوادآموزی و پایان دوره ابتدایی به رتبه 2.

ب ـ دارندگان مدرک پایان دوره راهنمایی به درجه گروهبان ‌دومی یا رتبه 5.

ج ـ دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجه گروهبان ‌یکمی یا رتبه 7.

د ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی یا رتبه 10.

هـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی یا رتبه 11.

و ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازا هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدارک کارشناسی و در ازای هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می‌شوند.

رعایت مفاد تبصره ماده (76) در مورد این‌گونه کارکنان نیز الزامی خواهد بود.

تبصره 1 ـ رتبه کارمندان پیمانی موضوع تبصره (1) ماده (21) این قانون معادل رتبه‌های مذکور در ماده (84) می‌باشد و ارشدیت مدارک تحصیلی مذکور در تبصره (1) آن ماده در محاسبه رتبه خدمتی و حقوقی این قبیل کارکنان رعایت نمی‌گردد مگر این که به صورت پایور تغییر وضعیت دهند.

تبصره 2 ـ سابقه خدمت پیمانی کارکنانی که به صورت پایور تغییر وضعیت داده‌اند پس از کسر مدت آموزش بدو خدمت کارکنان همطراز جزو مدت توقف در درجه یا رتبه محاسبه خواهد شد.

ماده 81 ـ کارکنان وظیفه از نظر نیل به درجات‌، تابع مقررات خدمت وظیفه عمومی می‌باشند.

ماده 82 ـ اولین رتبه خدمتی و وضعیت ترفیعاتی کارمندان موضوع بند (الف‌) ماده (19) این قانون پس از استخدام و طی دوره آموزشی مربوط حسب مورد به قرار زیر است‌:

الف ـ کارمندانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه استخدام می‌شوند و یا در طول خدمت‌، مدرک مزبور را ارایه نمایند از تاریخ ارایه مدرک به رتبه خدمتی (9) نایل و حداقل مدت توقف آنان در کلیه رتبه‌های بعدی چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی (15) خواهند رسید.

ب ـ رتبه خدمتی کارمندان دانش آموخته موسسات آموزش عالی و دانشگاهها به قرار زیر خواهد بود :

1 ـ دارندگان مدرک کاردانی به رتبه خدمتی (10) نایل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه‌های بعدی‌، چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی (16) خواهند رسید.

2 ـ دارندگان مدرک کارشناسی به رتبه خدمتی (11) نایل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه‌های بعدی تا رتبه (17) چهار سال خواهد بود.

3 ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازای هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازای هر چهار سال ارشدیت از یک رتبه بالاتر برخوردار می‌گردند.

تبصره 1 ـ سال‌های قابل احتساب موضوع بند (ب‌) این ماده‌، برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می‌باشد.

تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که قبل از تصویب این قانون با مدرک تحصیلی پایین‌تر از پایان دوره ابتدایی استخدام شده‌اند به رتبه خدمتی (1) و با مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی به رتبه (3) و با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (دوره اول متوسطه‌) به رتبه خدمتی (5) نایل می‌شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه‌ها چهار سال خواهد بود. رتبه خدمتی نهایی کارمندان با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (12) و کارمندان با مدرک تحصیلی پایین‌تر (10) خواهد بود.

تبصره 3 ـ اعطای رتبه‌های خدمتی (18)، (19) و (20) به کارمندانی که به رتبه خدمتی (17) نایل شده و دوره فرماندهی و مدیریت عالی را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی را داشته باشند، حسب نیاز موکول به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود.

ماده 83 ـ با کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارایه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف ـ چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، رتبه خدمتی آنان پایین‌تر از رتبه‌های ورودی مدارک ارایه شده باشد، به رتبه‌های ورودی مدرک جدید نایل و به ازای هر سال سابقه خدمت در رتبه‌های قبلی از چهارماه ارشدیت نیز برخوردار شده و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید برابر بند (ب‌) ماده (82) این قانون خواهد بود.

ب ـ چنانچه در زمان ارایه مدرک تحصیلی جدید، رتبه خدمتی آنان برابر یا بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدارک ارایه شده باشد، به ازای هر مقطع تحصیلی از یک سال و نیم ارشدیت برخوردار می‌گردند و ترفیعات بعدی آنان براساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات بند(ب‌) ماده (82) این قانون خواهد بود.

تبصره ـ در تعیین میزان ارشدیت موضوع بند (ب‌) این ماده و بند (ب‌) ماده (79)، چنانچه مقطع تحصیلی مدرک ارایه شده کارشناسی پیوسته باشد معادل دو مقطع و کارشناسی ارشد پیوسته‌، معادل سه مقطع و دکترای پزشکی معادل چهار مقطع محاسبه می‌گردد.

ماده 84 ـ اولین رتبه کارمندان موضوع بند (ب‌) ماده (19) این قانون که با مهارت لازم در یکی از رده‌های یک تا سه برای مشاغلی استخدام شده یا می‌شوند که از نظر پیچیدگی و سختی‌کار در یکی از گروههای یک تا سه قرار دارند به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ رده 1 گروه 1 (رتبه 1)

ب ـ رده 1 گروه 2 و رده 2 گروه 1 (رتبه 3)

ج ـ رده 1 گروه 3 و رده 2 گروه 2 و رده 3 گروه 1 (رتبه 5)

د ـ رده 2 گروه 3 و رده 3 گروه 2 (رتبه 6)

هـ ـ رده 3 گروه 3 (رتبه 8)

تبصره 1 ـ کارمندان موضوع این ماده در صورت ارایه مدرک پایان دوره ابتدایی از یک سال و مدرک پایان دوره راهنمایی از چهار سال و مدرک پایان دوره متوسطه از شش سال ارشدیت برخوردار می‌گردند و در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارایه این مدارک گردند، از تاریخ ارایه مدرک تحصیلی جدید از ارشدیت مربوطه برخوردار می‌گردند.

تبصره 2 ـ رتبه نهایی کارمندان موضوع این ماده‌، (12) خواهد بود و چنانچه مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه را ارایه نمایند در نهایت به رتبه خدمتی (15) خواهند رسید.

تبصره 3 ـ چنانچه رتبه حقوقی مدرک تحصیلی کارمندان موضوع این ماده از رتبه حقوقی ناشی از رده مهارت فنی بالاتر باشد، از رتبه حقوقی مدرک ارایه شده برخوردار خواهند شد.

تبصره 4 ـ کارمندان موضوع این ماده چنانچه مدرک هنری یا ورزشی که از طرف مراجع ذی‌صلاح معادل هر یک از مقاطع تحصیلی رسمی ارزیابی شده باشد را ارایه نمایند، براساس تبصره (3) با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره 5 ـ کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که در گروه بالاتری قرار دارد به تایید کمیسیون ماده (29) این قانون با یکی از رده‌های سه‌گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان‌، به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده مهارت و گروه شغلی جدید بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب‌، رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.

ماده 85 ـ تعداد رتبه‌ها برای کارمندان موضوع این قانون‌، (20) رتبه می‌باشد.

ماده 86 ـ کارمندانی که دوره‌های آموزشی را در بدو استخدام در نیروی انتظامی طی نمایند، چنانچه دوره آموزشی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقطع بالاتر نشده باشد، به ازای هر سال آموزش از دو سال ارشدیت و هر دو سال آموزش از یک رتبه بالاتر برخوردار می‌گردند.

ماده 87 ـ ترفیع کارکنان با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب مقامات زیر خواهد بود:

الف ـ کارکنان انتظامی تا درجه سروانی داخل و کارمندان تا رتبه (17)، فرمانده نیروی انتظامی‌.

ب ـ کارکنان انتظامی از درجه سرگردی و به بالا و کارمندان از رتبه (18) و به بالا، فرماندهی کل قوا.

ماده 88 ـ وضعیت کارکنان شاغل در کلیه مراحل خدمتی‌، توسط نیروی انتظامی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد تا نتیجه آنها در ترفیعات و انتصابات ملاک عمل واقع شود.

تبصره ـ نیروی انتظامی در زمینه ارزیابی کارایی کارکنان‌، سازمان عقیدتی سیاسی در زمینه ارزیابی مکتبی و سازمان حفاظت اطلاعات در زمینه ارزیابی امنیتی موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه آیین ‌نامه اجرایی این ماده را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا برسانند.

ضوابط و معیارهای ارزیابی کارکنان که در این آیین ‌نامه‌ها تعیین می‌گردد، می‌بایست به آگاهی کلیه کارکنان رسیده و در برنامه‌های آموزشی نیروی انتظامی نیز به نحو مقتضی گنجانده شود.

ماده 89 ـ تایید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی‌های سه‌گانه موضوع تبصره ماده (88) در هر دوره از ترفیع‌، برای سایر امور خدمتی کارکنان نیز ملاک بوده و نیاز به ارزیابی‌های جداگانه نمی‌باشد مگر در مورد انتصاب در مشاغل فرماندهی و مدیریت و موارد خاصی که در آیین ‌نامه انتصابات تعیین خواهد شد.

ماده 90 ـ کارکنان می‌توانند نسبت به نتایج ارزیابی سه‌گانه موضوع تبصره ماده‌(88) که در مورد آنان اعلام می‌شود اعتراض نمایند، در این صورت اعتراض آنان همراه با دلایل و مستندات مربوطه توسط هیأت موضوع ماده (122) رسیدگی و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

ماده 91 ـ کارکنان در رأس موعد قانونی به ترفیع مربوط نایل می‌شوند مگر این که فاقد شرایط ترفیع باشند و یا عدم کارایی و یا عدم صلاحیت آنان براساس آیین ‌نامه‌های موضوع ماده (88) قبلا اعلام شده باشد.

تبصره ـ در مواردی که تصویب ترفیع کارکنان به سبب انجام تشریفات اداری به تعویق افتد، تاریخ موعد قانونی ملاک عمل است‌.

ماده 92 ـ کارکنان قبل از هر ترفیع یا همزمان با آن باید در شغل سازمانی بالاتر منصوب شده باشند مگر درمورد آن دسته از کارکنانی که شغل آنان دارای محل سازمانی سیال باشد.

تبصره 1 ـ نیروی انتظامی مکلف است پیش‌بینی‌های لازم را در زمینه‌های استخدام‌، آموزش و گردش مشاغل سازمانی به نحوی انجام دهد که کارکنان به علت نداشتن محل سازمانی از نیل به ترفیع محروم نگردند.

تبصره 2 ـ وضعیت ترفیعاتی کارکنان منتسب‌، در حکم منتسب و همچنین کارکنان مأمور به مناطق جنگی و عملیاتی مطابق دستورالعملی می‌باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.

تبصره 3 ـ ایجاد یا بالابردن محل سازمانی به منظور ترفیع کارکنان ممنوع است‌.

ماده 93 ـ اعطا ارشدیت به کارکنانی که از خود رشادت‌، فداکاری‌، تلاش‌، ابتکار و خلاقیت فوق ‌العاده و ارزنده نشان می‌دهند تابع شرایط عمومی ترفیعات نبوده و بدون ارزیابی‌های سه گانه موضوع ماده (88) با پیشنهاد مستند فرماندهان یا مسوولان مربوط و تصویب مقامات مصرحه در ماده (87) این قانون خواهد بود.

ماده 94 ـ در موارد استثنایی به منظور تامین نیازمندیهای سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممکن است کارکنان انتظامی و کارمندان با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تصویب فرماندهی کل قوا حداکثر تا دو درجه یا دو رتبه موقت ترفیع یابند.

تبصره 1 ـ کارکنانی که به درجه یا رتبه موقت نایل می‌شوند در تمام مدتی که حق استفاده از درجه یا رتبه مزبور را دارند حقوق همان درجه یا رتبه را دریافت خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ درجات و رتبه‌های موقت کارکنان به محض پایان حداقل مدت توقف در هر درجه یا رتبه درصورت طی دوره آموزشی مربوط تبدیل به دایم می‌شود.

تبصره 3 ـ درصورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم کارایی و شایستگی و یا تصویب بازخریدی‌، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد کارکنان‌، درجه یا رتبه موقت با تصویب مقام موضوع این ماده سلب می‌گردد.

تبصره 4 ـ درصورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده (130) این قانون‌، ازکارافتاده و یا فوت و شهید شوند، درجه یا رتبه موقت آنان به دایم تبدیل می‌گردد.

ماده 95 ـ وضع ترفیع کارکنانی که تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ درصورتی که در مراجع قضایی به علت ارتکاب جرایم خاص تحت پیگرد قانونی قرارگیرند از تاریخ صدور قرار بازداشت‌، ترفیع معلق می‌گردد مشروط بر این که تاریخ صدور قرار قبل از تاریخ استحقاق باشد.

ب ـ درصورتی که پرونده منتهی به صدور رأی قطعی برایت یا قرارهای منع پیگرد یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق گردد، ترفیع کارکنان از تاریخ استحقاق از این لحاظ بلامانع است‌.

ج ـ درصورت محکومیت‌، مدتی که براثر اجرای کیفر عملا از خدمت منفک شده‌اند، به حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه اضافه خواهد شد.

د ـ محکومیتها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط‌، تعلیق مجازات‌، تاخیر اجرای حکم و حبس با خدمت قرار گرفته اثری در ترفیع ندارند.

تبصره ـ عناوین جرایم خاص موضوع بند (الف‌) این ماده‌، در آیین ‌نامه ترفیعات‌، موضوع تبصره ماده (71) تعیین می‌گردد.

 

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما