يكشنبه 07 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه - 9 11 1386

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه - 9 11 1386   
دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور – 26 9 1386

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 به پیوست « دسـتورالعمل ارزیابی عملکرد دادگسـتری‌ها، حـوزه‌های سـتادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه» به منظور درج در روزنامه رسمی و اعلام نتیجه به حضور ارسال می‌گردد.

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه

 در راستای بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش‌ها و تنظیم سیاست‌های نوین و جهت‌گیری فعالیت‌ها به منظور نیل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر تصویب می‌گردد:
 ماده1ـ اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
 الف ـ عملکرد: نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت‌ها.
 ب ـ ارزیابی: فرآیند سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت.
 ج ـ شاخص: مشخصه‌ای که در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرآیندها، ستاده‌ها و یا پیامدها مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 د ـ استاندارد: حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص‌های ارزیابی عملکرد.
 هـ ـ اقتصادی بودن: استفاده بهینه از امکانات و منابع.
 ماده2ـ هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه‌های مصوب با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارآئی، اقتصادی و اخلاقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضائیه.
 ماده3ـ عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
 الف ـ کلیات
 1ـ مجری دستورالعمل: اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه.
 2ـ اهداف: تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضائی کشور و ارزیابی دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته براساس میزان اجرای سیاست‌های قضائی.
 3ـ دوره مورد بررسی: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند.
 4ـ زمان اجرا: به صورت فصلی (سه ماهه) و جمع‌بندی سالانه.
 5 ـ نحوه اجرا: گزارش‌گیری، بررسی و بازرسی براساس شاخص‌های استاندارد.
 6 ـ نحوه کنترل : بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
 7ـ بهره‌بردار: حوزه ریاست، معاونین قوه قضائیه، رؤسای سازمان‌های وابسته و حوزه‌های ذیربط.
 ب ـ ابعاد عمومی
 ب1ـ نظام مدیریتی
 1ـ مدیریت راهبردی.
 2ـ مدیریت منابع انسانی.
 3ـ ساختار (تشکیلات، قوانین و مقررات).
 4ـ بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.
 5ـ بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اداری.
 6 ـ قانونگرائی.
 ب2ـ شهروند مداری.
 1ـ شناخت نیازها.
 2ـ تطابق کیفیت خدمات با نیازها.
 3ـ انتظارات ارباب رجوع.
 ج ـ ابعاد اختصاصی
 1ـ میزان تحقق سیاست‌های محوری قوه قضائیه
 ـ فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم.
 ـ نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های جامع و عملیاتی قوه قضائیه.
 ـ نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.
 ـ اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.
 ـ اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم.
 ـ اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.
 ـ اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضائی.
 ـ توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف.
 ـ کاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضائی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور.
 ـ کاهش زمان اجرای احکام صادره.
 2ـ عملکرد دادگستری‌ها با توجه به میزان تحقق سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 ـ وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص.
 ـ وضعیت شورای قضائی استان.
 ـ وضعیت دفتر امور زندانیان.
 ـ وضعیت برگزاری ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری.
 ـ وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان.
 ـ وضعیت ضابطین استان.
 ـ اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.
 ـ وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.
 ـ تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.
 ـ وضعیت حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی.
 ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌های رفع اطاله دادرسی.
 ـ بررسی کیفیت آراء محاکم.
 3ـ عملکرد حوزه‌های ستادی
 ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.
 ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
 ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضائی.
 4ـ عملکرد سازمان‌های وابسته قوه قضائیه
 ـ ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.
 ـ ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.
 ـ ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضائی.
 5 ـ میزان موفقیت دادگستری‌ها در اجرای سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
 6 ـ میزان موفقیت حوزه‌های ستادی براساس شرح وظایف قانونی.
 7ـ میزان موفقیت سازمان‌های وابسته براساس شرح وظایف قانونی.
 ماده4ـ فرآیند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
 الف ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:
 شاخص‌های ارزیـابی عملکرد عـمومی براساس ابـعاد و مـحورهای قوه قضائیه و شهروندمداری با همکاری مراجع و حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.
 ب ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:
 شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده3 این دستورالعمل، با همکاری حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های عملیاتی توسعه قضائی، احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص قوه قضائیه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره دولتی و قوه قضائیه با هماهنگی و همکاری دستگاهها و حوزه‌های ذیربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.
 ماده5 ـ معاونت‌ها، حوزه‌های ستادی مستقل، سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ کل استان‌ها براساس اعلام اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.
 ماده6 ـ این دستورالعمل در 6 ماده در تاریخ12/8/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما