يكشنبه 04 مهر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان

شرکت های سهامی عام و خاص - مسئوليت مدني و جزايي بازرس يا بازرسان

بازرسان در انجام وظایف قانونی دارای دو نوع مسئولیت می باشند: مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری. البته در صورت تشكیل كانون بازرسین علاوه بر مسئولیت های فوق دارای مسئولیت انتظامی هم خواهند بود.(آیین نامه اجرای تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)).

- مسئولیت مدنی:
به موجب ماده ١٥٤ (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی
اولا: بازرس زمانی مسئول است كه مرتكب خطا و تقصیری گردیده باشد.
ثانیا: اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی است.
ثالثا: باید اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس می باشد و رابطه علت و معلولی بین زیان و فعل بازرس وجود دارد.
هر گاه بازرسان شركت بیش از یكی باشند و ضرر بوجود آمده ناشی از خطای هر دو باشد ضر و زیان وارده بین آنان تقسیم می شود.

- مسئولیت كیفری:
بازرسان هم مانند هر شخص دیگری امكان دارد مرتكب جرمی شوند بدیهی است مسئولیت آنها به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات می باشد. اما در (ل.ا.ق.ت) سال ١٣٤٧ جرایم خاصی برای بازرسان مقرر گردیده است كه مختص بازرسین شركت سهامی است. به موجب ماده ٢٦٦ (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجودنع قاونی عالما سمت بازرسی را در شركت سهامی بپذیرد و به آن عمل كند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنین به موجب ماده ٢٦٧ (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسی شركت سهامی عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد ویا این گونه اطلاعات را تصدیق كند به حبس تادیبی از ٣ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما