يكشنبه 07 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

باب اول‌: در نسب‌ ( ماده 1158 الی 1167 )

باب اول‌: در نسب‌   
باب اول‌: در نسب‌

ماده 1158 ـ طفل متولد در زمان زوجیت‌، ملحق به شوهر است ‌مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 ـ هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به‌ شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ‌انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن‌که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ششماه و یابیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 ـ در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن‌ مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است درصورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشدطفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن‌ دلالت کند.
ماده 1161 ـ درمورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به‌ ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 ـ در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه ‌دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس ازانقضا دو ماه از تاریخ اطلاع‌ یافتن شوهر از تولد طفل مسموع‌ نخواهد بود.
ماده 1163 ـ در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده‌ و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شودمدت مرور زمان دعوی نفی‌، دو ماه از تاریخ کشف‌خدعه‌ خواهد بود.
ماده 1164 ـ احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیزجاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 ـ طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی‌ می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 ـ هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل‌باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده ‌مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
  در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع‌ است‌.
ماده 1167 ـ طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .
 

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما