يكشنبه 07 آذر 1400
SamaLaw
"موسسه سماء ارائه دهنده خدمات اداری و حقوقی " مدیران محترم جهت پلمپ دفاتر مالیاتی سال 1392 با شماره 2732590_0311 تماس حاصل فرمائید. عدم پلمپ به موقع دفاتر مالیاتی شما را مشمول جرائم مالیاتی خواهد کرد.

قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي‌ مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال

قانون دريافت جرايم از كارفرمايان كارگاههاي‌ مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال   
قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای‌ مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان‌ و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند

ماده 1 ـ کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی‌مصوب تیرماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه‌بیمه‌شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره 1 ـ کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده 39قانون تامین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون‌، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به‌سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت‌قبلی سازمان مزبور تعیین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یاحقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب‌زیر خواهند بود:
الف ـ تا مبلغ 000/300 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق‌بیمه همان ماه‌
ب ـ از مبلغ 000/300 ریال تا مبلغ 000/200/1 ریال حق بیمه‌ماهانه معادل ده درصد حق بیمه همان ماه‌
ج ـ از مبلغ 000/200/1 ریال تا مبلغ 000/500/2 ریال حق بیمه‌ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه‌
د ـ از مبلغ 000/500/2 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه‌همان ماه‌
تبصره 2 ـ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی‌از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت‌جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود:
الف ـ تا مبلغ 000/300 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یاکسر بدهی پرداخت نشده همان ماه‌.
ب ـ از مبلغ 000/300 ریال تا مبلغ 000/200/1 ریال بدهی ماهانه‌معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه‌.
ج ـ از مبلغ 000/200/1 ریال تا مبلغ 000/500/2 ریال بدهی‌ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان‌ماه‌.
د ـ از مبلغ 000/500/2 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصدتمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه‌.
تبصره 3 ـ جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصرا برای یک‌سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده دراین قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سالهای بعد، همه‌ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2 ـ کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی‌حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف‌یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی‌قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این‌قانون معاف و در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم نقدی به‌شرح تبصره‌های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ اتمام مهلت مزبور، خواهندبود.
تبصره ـ در مورد بدهی های قطعی نشده‌، مهلت مقرر در این ماده ازتاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.
ماده 3 ـ کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل‌بدهی خود نمایند از 30% جرایم مربوط‌، معاف خواهند بود.
تبصره ـ در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط‌ مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده‌1 این قانون بطور کامل دریافت خواهد شد.
ماده 4 ـ قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت‌خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب‌29/6/1366 از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرایم تابع این قانون‌می‌باشند.
ماده 5 ـ کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری‌کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم‌ واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های‌اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
صددرصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ماده 6 ـ جرایم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 7 ـ طرحهای بازسازی مناطق جنگ زده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده‌، حداکثر به‌مدت 3 سال از جرایم موضوع این قانون معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1373 به تایید شورای نگهبان‌رسیده است‌

 

برخی قوانین

نظرسنجی

خدمات سایت ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

دسترسی آسان

ساعت شما